Όροι συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι βίλλες στην Ελλάδα. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν επίσης οι προμηθευτές και συνεργάτες αυτών (villa agents, αρχιτεκτονικά γραφεία, εταιρείες marketing κ.λπ.). Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η BOUSSIAS, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή της επιτροπής αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων (και εφόσον αυτό είναι εφικτό, δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων), ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – μεταξύ αυτών και η πανδημία, καθώς και τυχόν μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site. Για να θεωρηθεί έγκυρη μια υποψηφιότητα, θα πρέπει μέχρι την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 29.04.2021:

 • Nα συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα πραγματοποιηθεί η κατάθεση του συνολικού κόστους όλων των υποψηφιοτήτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected]
 • Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

Ζητούμενα Υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στην online αίτηση, θα σας ζητηθεί να παρέχετε τα παρακάτω ζητούµενα:

1. Επωνυμία βίλλας

Συμπληρώστε το όνομα της βίλλας με πεζοκεφαλαία γράμματα όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «Greek Star Villa»).

2. Έτος πρώτης λειτουργίας

Επιλέξτε το έτος της πρώτης λειτουργίας της βίλλας (2021 – 1970).

3. Τοποθεσία

Συμπληρώστε την τοποθεσία της βίλλας (π.χ. Σαντορίνη)

4. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «BOUSSIAS»). Σημ.: Οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορεί να είναι περισσότερες από μία

5. Επιλέξτε εάν είστε Villa Agency

6. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας

Περιγράψτε τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη βίλλα και την καθιστούν ανταγωνιστική στην κατηγορία στην οποία την υποβάλλετε. Εστιάστε σε ουσιαστικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τις υποδομές, την αρχιτεκτονική, το design, την ασφάλεια και τις υπηρεσίες που συμπληρώνουν την εμπειρία του φιλοξενούμενου. Αναφερθείτε στα χαρακτηριστικά μέσα από τα αναβαθμίζει το επίπεδο των καταλυμάτων πολυτελείας.

6.1 Αισθητική & Λειτουργικότητα (έως 400 λέξεις) Περιγράψτε την αισθητική (αρχιτεκτονική, interior design κ.λπ.) και τη λειτουργικότητα των υποδομών (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι) της βίλλας.

6.2 Μοναδικά χαρακτηριστικά (έως 400 λέξεις) Τι κάνει τη συγκεκριμένη βίλλα ξεχωριστή; Τι την διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Ποια τα τυχόν στοιχεία καινοτομίας (σε επίπεδο τεχνολογίας, υπηρεσιών κ.λπ.) που χαρακτηρίζουν τη βίλλα; Με ποιον τρόπο συνεισφέρει η εν λόγω βίλλα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος;

6.3 Περιβάλλον & Ασφάλεια (έως 400 λέξεις) Περιγράψτε την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται και την ένταξή της στο φυσικό της περιβάλλον. Ακολουθούνται αρχές και πρακτικές αειφορίας και ποιες; Ποιες πρακτικές ακολουθούνται για την προστασία από τον Covid-19;

7. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Η Διοργανώτρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία / ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

8. Links

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά URL της υποψηφιότητάς σας. (πχ. www.villaawards.gr).

9. Gallery (αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε φωτογραφίες των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της βίλλας.

10. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά στην ιστοσελίδα των www.villaawards.gr, τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της BOUSSIAS, δελτία Τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ. Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα. Εστιάστε σε ουσιαστικές πληροφορίες και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

11. Media-Ready Photo (έως 1 αρχείο .jpg .png .gif, έως 5MB)

Προσθέστε μία φωτογραφία της βίλλας που να μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσης στο site των βραβείων και στα έντυπα Μέσα της BOUSSIAS.

12. Γραφήματα / Συμπληρωματικό Υλικό (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία μέχρι 20MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) (π.χ. κατάλογο υπηρεσιών) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

13. Case Study Video (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)

Εισάγετε έγκυρο URL (π.χ. https://www.youtube.com/ watch?v=123456 ή https://vimeo.com/123456789) ενός βίντεο το οποίο συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Πέρα από τα παραπάνω, εφόσον κερδίσετε βραβείο:

 • Αυξάνετε το brand profile σας
 • Κερδίζετε νέους πελάτες και βελτιώνετε τις σχέσεις σας με τους υπάρχοντες πελάτες.
 • Αποκτάτε περιεχόμενο για να ενισχύσετε το marketing σας.
 • Αποκτάτε μια ευκαιρία να δείτε λεπτομερώς τι έχετε πετύχει και να θέσετε συγκεκριμένους στόχους για το μέλλον

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Τις υποψηφιότητες στα Villa Awards αξιολογεί κριτική επιτροπή απαρτιζόμενη από επαγγελματίες της φιλοξενίας, αρχιτέκτονες και διακοσμητές καθώς και από δημοσιογράφους και εκπροσώπους του travel business & lifestyle. Η Διοργανώτρια Εταιρεία προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν γνωρίζει ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης, για λόγους διατήρησης της ανωνυμίας και για τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αποτελέσματος. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων και να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/ φορέα όπου εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο / συναλλαγή / υπόθεση στην οποία συμμετείχε η εταιρεία στην οποία τα μέλη της Κριτική Επιτροπής εργάζονται.
Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

Κριτήρια αξιολόγησης

 • Αισθητική & λειτουργικότητα υποδομών
 • Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό
 • Συνεισφορά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
 • Covid-safe Practices
 • Ένταξη στο φυσικό περιβάλλον & εφαρμογή αρχών αειφορίας
 • Στοιχεία καινοτομίας
 • Πληρότητα & ποιότητα του κειμένου υποψηφιότητας

Κριτική Επιτροπή

Τις υποψηφιότητες στα Villa Awards αξιολογεί κριτική επιτροπή απαρτιζόμενη από επαγγελματίες της φιλοξενίας, αρχιτέκτονες και διακοσμητές καθώς και από δημοσιογράφους και εκπροσώπους του travel business & lifestyle. Μια διάκριση στα Villa Awards, απονεμημένη από μια ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών της φιλοξενίας, πιστοποιεί τη μοναδικότητα ενός καταλύματος και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την προσέλκυση ποιοτικής πελατείας.

Κόστος υποψηφιότητας

Κόστος υποψηφιότητας: 350€ + 24% Φ.Π.Α.

Από 3 και άνω: 250€ ανά́ υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 8 υποψηφιότητες και άνω: 210€ ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 11 υποψηφιότητες και άνω: 200€ ανά́ υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 20 και άνω: 190€ ανά́ υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α

Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργάνωση

Official Publication

Περιοδικό Hotel & Restaurant